top of page

Enighet med Helsedirektoratet om tettere samarbeid i 2023

Styret hadde et konstruktivt møte med Helsedirektoratet 6.12.22. Hensikten var å kartlegge viktige utfordringer og potensielle samarbeidsprosjekter.


NEWS3: Nasjonale retningslinjer baser seg nå på NEWS som utarbeides av RCM i UK. Det ventes en oppdatering i 2023, og proACT vil være raskt ute med å utarbeide opplæringsmateriale. NEWS3 bør forankres hos Hdir gjennom oppdatering av nasjonale faglige råd.

Nasjonale faglige råd for "tidlig oppdagelse" skal oppdateres i 2023. proACT er naturlig partner for å formidle og operasjonalisere innholdet i de faglige rådene. Flere av styremedlemmene våre er representert i ekspertgruppen.

proACT informerte om pågående aktiviteter og oppdatering av læringsmaterialet, digitale læremidler og planleggingen av ny bok.

ONEWS / PEVS: proACT og Hdir drøfter muligheten for å innarbeide og integrere skåringsystemer for gravide og barn på en bedre måte i faglige råd og i vårt opplæringsmateriale. proACT har innledet samarbeide med disse miljøene.

SEPSIS 2023: proACT arbeider med en "SEPSIS 2023" - opplæringspakke som tar innover seg de oppdaterte internasjonale retningslinjene. Det vil ikke bli laget nasjonale faglige råd for sepsis på samme måte som "Tidlig oppdagelse". proACT oppfordre til at SEPSIS blir inkludert i nasjonale råd for "Tidlig oppdagelse" Asgeir M. Kvam

Comentários


bottom of page